Každý kdo začíná s podnikáním musí zařídit mnoho věcí, které s podnikáním souvisejí. Je potřeba oběhnout úřady, vyplnit spoustu různých formulářů a důležité je nic neopomenout. Je mnoho různých zákonů, na které si zajisté každý začínající podnikatel chce dát pozor, aby se vyvaroval zbytečných nepříjemností.

Sleva -50% na založení s.r.o.
pro více informací klikněte zde.
Přečtěte si článek:
Založení s.r.o. v roce 2019
Virtuální kancelář v Praze
nyní se zvýhodněným BONUSEM!
V návaznosti na Třetí zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti EU (únor 2004) schválila
Evropská komise v červnu 2004 nové legislativní návrhy na reformu politiky soudržnosti.
Reforma si klade za cíl soustředit strukturální pomoc v letech 2007-2013 ve větší míře na
strategické cíle EU (tj. lisabonské a göteborské závěry týkající se konkurenceschopné
a znalostní ekonomiky a evropské strategie zaměstnanosti). Pět nových nařízení týkajících se
pravidel čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti členskými
státy EU v letech 2007-2013 bylo schváleno Evropským parlamentem v červenci 2006.
Regiony České republiky – nomenklaturní územní jednotky NUTS II, s výjimkou hlavního
města Prahy – byly pro programovací období strukturálních fondů EU 2007 – 2013 zařazeny
pod Cíl „Konvergence“ a budou moci v rámci tohoto cíle využívat podpory ze strukturálních
fondů (tj. Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu) a Fondu
soudržnosti EU. Tento cíl, blížící se svým pojetím tzv. Cíli 1 platnému pro programovací
období strukturálních fondů 2004-2006, je určen k urychlení hospodářské konvergence
nejméně rozvinutých regionů EU, zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím
do materiálních a lidských zdrojů, k podpoře inovací a rozvoji znalostní ekonomiky.
Pro stanovení podmínek poskytování finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti EU jsou členské státy povinny vypracovat a předložit Evropské komisi ke
schválení tzv. operační programy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo pro
období let 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je hlavním
programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru
průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání
na období 2007-2013 schválené usnesením vlády České republiky č. 392/2006.
Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl a podnikání
(OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené
programovací období let 2004-2006. OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické
dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Strategie
udržitelného rozvoje, Národní inovační politika, apod.). OPPI je v souladu s Obecnými
zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie 2007–2013 (Strategické obecné zásady
Společenství, 2007–2013) a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního
rozvojového plánu ČR 2007 –2013 „Konkurenceschopná česká ekonomika“.
Významnou součástí OPPI je – v souladu s NSRR a NRP – podpora podnikatelského prostředí
v ČR jakožto jednoho z klíčových atributů budoucího dalšího úspěšného rozvoje české
ekonomiky. Kvalitní podnikatelské prostředí vytváří podmínky pro úspěšný vznik a rozvoj
konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které následně vytvářejí nová pracovní místa
a celkově posilují hospodářskou a sociální soudržnost.
České podnikatelské subjekty i nadále zaostávají z hlediska své kvality, vybavenosti,
efektivity či inovativnosti za zeměmi Evropské unie. Předkládaný Operační program
Podnikání a inovace na období let 2007-2013 je proto orientován právě na odstranění či
eliminaci naznačených problémů a nedostatků. Jeho globálním cílem je proto zvýšení
konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti
České republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace poptávky po
výsledcích VaV, komercializace výsledků VaV, podpora podnikatelského ducha a růstu
hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií
a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.
Hospodářská politika a politika zaměstnanosti v Evropské unii by měla být v následujících
letech cílena s ohledem na upravenou Lisabonskou strategii. Členské státy EU byly vyzvány
k provedení reforem, k nimž se zavázaly v lisabonském procesu. Zároveň jsou stanovena nová
opatření na úrovni Evropské unie i členských států, která umožní zajistit splnění cílů
Lisabonské strategie.
V makroekonomických hlavních směrech by měly členské státy zajistit ekonomickou
stabilitu, zabezpečit ekonomickou udržitelnost, podporovat efektivní přidělování prostředků,
podporovat větší soudržnost mezi makroekonomickými a strukturálními politikami.
V mikroekonomické sféře je navrženo rozšířit a prohloubit vnitřní trh, zajistit otevřené a
konkurenceschopné trhy, vytvořit příznivější podnikatelské prostředí, propagovat
podnikatelskou kulturu a vytvořit prostředí podporující malé a střední podniky, zvýšit a
zlepšit investice do výzkumu a vývoje, usnadnit inovace a zavádění informačních a
komunikačních technologií.
Z hlediska operačních programů je v programovacím období strukturálních fondů EU 2007-
2013 podstatná mobilizace relevantních finančních prostředků a posílení spojení a koherence
mezi EU a národními politikami v souvislosti s Lisabonskou strategií, zejména
prostřednictvím společné technologické iniciativy, společné implementace národních
výzkumných programů a vytvářením struktur ve vědě a průmyslu na evropské úrovni.
Pro financování pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie v období let 2007-2013 platí
princip monofondovosti. To znamená, že v rámci Operačního programu Podnikání a inovace,
který bude realizován v rámci cíle „Konvergence“ a bude se vztahovat na celé území České
republiky s výjimkou hlavního města Prahy, bude podpora poskytována z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF). Princip „jeden fond pro jeden program“ bude doprovázen
možností financovat až do výše 10 % činnosti spadající z hlediska uznatelných nákladů pod
Evropský sociální fond (ESF). Tyto činnosti však budou financovány z ERDF (tzv. křížové
financování). Pro první tři roky implementace OPPI se s křížovým financováním neuvažuje.
Účast hospodářských subjektů v programech podporovaných ze strukturálních fondů EU musí
být v souladu s pravidly státní pomoci EU. Rovněž musí být respektovány a dodržovány
horizontální politiky EU, ke kterým patří zajištění udržitelného rozvoje, resp. dodržování
podmínek ochrany životního prostředí, podpora rovných příležitostí, podpora informační
společnosti a vyvážený rozvoj regionů.
Při přípravě Operačního programu Podnikání a inovace se vycházelo z níže uvedeného
legislativního rámce České republiky a legislativy Evropské unie pro programovací období
2007-2013, z následujících strategických dokumentů Evropské unie a České republiky a
koncepčních dokumentů Ministerstva průmyslu a obchodu:
Legislativa České republiky:
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Legislativa Evropské unie pro programovací období 2007-2013:
 • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále v textu označované jako obecné nařízení ke SF a FS)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006  o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále v textu označované jako nařízení k ERDF)
 • Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále v textu označované jako prováděcí nařízení)
Strategické dokumenty Evropské unie a České republiky:
 • Strategické obecné zásady Společenství
 • Strategie hospodářského růstu ČR
 • Národní rozvojový plán ČR 2007-2013
 • Národní strategický referenční rámec
 • Národní inovační politika ČR
Koncepční dokumenty MPO:
 • Průmyslová politika ČR, Státní energetická koncepce ČR, Koncepce podpory MSP, Surovinová politika ČR, atd. Koordinace přípravy programových dokumentů na národní úrovni:
 • Gestorem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (základního dokumentu pro vyjednávání s Evropskou komisí) bylo vládou pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – prostřednictvím k tomuto účelu vládou schváleného Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV) pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období 2007-2013 Evropskými společenstvími na úrovni státu. Na tvorbě Národního rozvojového plánu (NRP) a Národního strategického referenčního rámce (NSRR) participovalo MPO svým zástupcem v ŘKV a svými zástupci v pracovních skupinách ŘKV jako spolupracující resort. Role ŘKV pro období 2007 – 2013 byla určena usnesením vlády ČR č. 245 ze dne 2. března 2005. ŘKV zajišťuje zároveň roli Monitorovacího výboru pro NSRR.
 • Koordinačním a metodickým orgánem, který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice v letech 2007-2013, bylo rozhodnutím vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán pro koordinaci, NOK). Národní orgán pro koordinaci zodpovídá za celkovou koordinaci NSRR a je oficiálním partnerem vůči Evropské komisi v otázce realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti jako celku.
 • Usnesením vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 bylo uloženo ministru průmyslu a obchodu zajistit výkon funkce Řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace. Zpracování OPPI plně spadá do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • MPO úzce spolupracovalo při programování OPPI s MŠMT, MPSV, MŽP a MZe a dalšími relevantními resorty a Regionálními radami Regionů soudržnosti (NUTS II).
V rámci přípravných prací na Operačním programu Podnikání a inovace byly zadány
externím zpracovatelům dílčí studie, jejichž cílem bylo zmapovat pro příští programovací
období 2007-2013 strukturálních fondů EU potřeby malých a středních podniků a možnosti
podpory MSP, problematiku podpory rozvoje znalostní ekonomiky v ČR, analýzu služeb pro
průmysl a hlavní východiska a zaměření operačního programu MPO. Konkrétně se jednalo o
tyto studie:
 • „Koncepční záměry rozvoje malých a středních podniků 2007-2013“ (září 2005)
 • „Studie na zjištění potřeb financování rozvoje znalostní ekonomiky v České republice se zaměřením na inovace pro další programovací období 2007-2013“ (listopad 2005)
 • „Analýza služeb pro průmysl“ (listopad 2005)
 • Studie „Hlavní východiska, zaměření a charakteristika operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro nové programovací období 2007-2013“ (leden 2006)
OPPI byl na základě nařízení EU o strukturálních fondech a Fondu soudržnosti předmětem
ex-ante hodnocení a strategického hodnocení dopadu jeho provádění na životní prostředí
(SEA) ze strany nezávislých hodnotitelů. OPPI je v souladu s mezinárodními a národními
dokumenty týkajícími se ochrany životního prostředí.
Aktuální strategické dokumenty České republiky usilují o přiblížení ČR ekonomické úrovni
hospodářsky rozvinutějším zemím Evropské unie. Strategické rozvojové dokumenty ČR
vztahující se k podpoře podnikání, inovací a znalostní ekonomiky podporují zvýšení
prosperity, konkurenceschopnosti českého hospodářství a produktivity práce. Strategické
dokumenty navrhují řadu opatření k posílení financování výzkumu, vývoje, inovací, zakládání
nových firem; k přijetí nezbytných legislativních nástrojů; k rozvoji lidských zdrojů ve
výzkumu, vývoji a vysokém školství; k podpoře inovační infrastruktury a kapacity výzkumu
a vývoje a k zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Navrhovanou podporu obsaženou v národních strategických dokumentech České republiky je
možné shrnout do následujících bodů:
 • Financování – zvýšit výdaje na výzkum, vývoj a inovace, koncentrovat prostředky na výzkum a vývoj, využít soukromé zdroje na financování výzkumu a vývoje, vytvořit programy podporující vznik a rozvoj nových firem (fondy rizikového kapitálu), snížit náklady spojené s patentováním.
 • Legislativa a institucionální prostředí – umožnění vzniku spin-off firem zejména z výzkumných pracovišť, lepší podpora v oblasti duševního vlastnictví, zjednodušení zakládání podniků, zvýšení informovanosti o inovacích, podnikání, regionalizace výzkumu, vývoje a inovací – rozvíjení spolupráce veřejné správy a regionálních výzkumných pracovišť a vysokých škol.
 • Infrastruktura / spolupráce – podporovat spolupráci podnikatelské sféry s výzkumnými institucemi, vytvářet infrastrukturu pro podnikání a rozvoj firem, podpůrné programy pro spin-off firmy, rozvíjet mezinárodní spolupráci.
 • Rozvoj lidských zdrojů – rozšířit další vzdělávání pracovníků malých a středních podniků, výzkumu a vývoje a v high-tech oborech, podporovat další profesní vzdělávání, podporovat mobilitu pracovní síly a pracovníků výzkumu a vývoje, podporovat využívání odborných praxí.

PRINCIP PARTNERSTVÍ

Respektování principu partnerství při dosahování cílů operačního programu je dáno čl. 11
obecného nařízení ke SF a FS. Na základě tohoto principu navazuje Řídicí orgán operačního
programu v případě potřeby a v souladu se stávajícími národními pravidly a postupy
partnerství s regionálními, místními, městskými a dalšími relevantními orgány veřejné moci a
hospodářskými a sociálními partnery. Respektování principu partnerství zahrnuje přípravu,
provádění, monitorování a evaluaci operačního programu.
Pro prvotní fázi tvorby operačního programu byla vytvořena v rámci MPO interní pracovní
skupina pro programování, která určila harmonogram prací, definovala gesce nad tvorbou
jednotlivých částí operačního programu a byla průběžně seznamována s postupem prací na
NRP. V době zahájení prací na konkrétní podobě operačního programu byla tato pracovní
skupina rozšířena za účelem zajištění kvalitní přípravy programového dokumentu a
respektování principu partnerství o zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a zástupce z řad
sociálních a hospodářských partnerů (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR,
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českomoravská komora
odborových svazů, Potravinářská komora ČR, Asociace malých a středních podnikatelů a
živnostníků, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů, Rada vlády pro nestátní neziskové
organizace, Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou, Nadace rozvoje
občanské společnosti).
V rámci principu partnerství se uskutečnila k obsahovému zaměření OPPI řada diskusí se
zástupci výše uvedených hospodářských a sociálních partnerů, kteří se vyjadřovali zejména
k obsahu podporovaných aktivit v rámci navrhovaného OPPI. První takovou akcí byla dne
13.10.2005 konference v Míčovně Pražského hradu zaměřená na realizaci OPPP vyhlášeného
na léta 2004-2006 a na seznámení podnikatelské veřejnosti s prvním návrhem nového
operačního programu MPO na programovací období 2007-2013. Další akce se uskutečnila na
MPO dne 24.11.2005, kdy se jednalo o problematice obsahu a zaměření operačního programu
MPO na období let 2007-2013 se zástupci podnikatelské sféry a krajů. V rámci Rady pro
rozvoj podnikatelského prostředí se dne 21.2.2006 konalo pracovní jednání MPO a agentury
CzechInvest s hospodářskými a sociálními partnery. Předmětem jednání byla prezentace a
projednání návrhů věcného zaměření jednotlivých programů OPPI. Další projednávání návrhu
OPPI se zástupci hospodářských a sociálních partnerů a za účasti zástupců krajů se konalo na
MPO dne 27.2.2006. V roce 2006 se uskutečnily dvě konference pořádané MPO k novému
programovacímu období strukturálních fondů EU a novému Operačnímu programu MPO
„Podnikání a inovace“. První se konala dne 27.4.2006 v Senátu Parlamentu ČR a jejím
hlavním tématem bylo představit podnikatelům, zástupcům poradenských firem, vysokých
škol, inovačních center a hospodářským a sociálním partnerům zaměření a obsah podpory
v návaznosti na strategické programovací dokumenty MPO a připravované návrhy
jednotlivých programů podpory v rámci OPPI. Další konference, určená potenciálním příjemcům podpory, tj. podnikatelským subjektům, inovačním a poradenským centrům, ale
i zástupcům vysokých škol a představitelům svazů a asociací, se konala dne 3.10.2006.
Účastníkům této konference byla dána možnost porovnat zaměření Operačního programu
Podnikání a inovace se zkušenostmi odborníků z nových i starých členských států EU
v oblasti realizace operačních programů s obdobným zaměřením.
Ústřední orgány státní správy, krajské úřady, hospodářští a sociální partneři a další relevantní
subjekty se k návrhu OPPI vyjadřovali rovněž ve dvou meziresortních připomínkových
řízeních, které proběhly v květnu a říjnu 2006, tj. v době před prvním a konečným
předložením operačních programů vládě ČR. Usnesením č. 821 ze dne 28.6.2006 vzala vláda
první návrh Operačního programu Podnikání a inovace na vědomí, usnesením č. 1302 ze dne
15.11.2006 byl tento operační program vládou schválen. V březnu 2007 byl Operační
program Podnikání a inovace ve verzi schválené vládou ČR, v souladu s čl. 32(3) obecného
nařízení, oficiálně předán prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj Evropské komisi k
formálnímu vyjednávání.
Veškeré připomínky vzešlé z výše uvedených akcí a připomínkových řízení byly ze strany
MPO řádně vypořádány a s jejich navrhovateli projednány. Připomínky, které byly do OPPI
následně zapracovány, se týkaly např. počtu (zvýšení) a zaměření prioritních os a rozložení
alokací na jednotlivé prioritní osy, výsledků implementace Operačního programu Průmysl a
podnikání 2004 – 2006 a jejich zohlednění v novém operačním programu na období 2007 –
2013, dále příjemců podpory, podpory velkých podniků, nástrojů podpory, vazeb a eliminace
překryvů v navrhovaných intervencích OPPI s ostatními operačními programy financovanými
ze SF a FS (zejména OP ŽP, OP VaVpI, OP VpK, OP LZZ, ROPy) a s programem MZe
financovaným z EAFRD, indikátorů, regionálního aspektu operačního programu, složení
Monitorovacího výboru OPPI, hodnotitelských komisí apod. Zvláštně podnětné byly
připomínky od Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu a od Asociace malých a středních podniků a dalších
profesních sdružení.
Princip partnerství bude zachován i v procesu schvalování projektů v rámci OPPI 2007-2013.
S účastí hospodářských a sociálních partnerů se počítá i při jednáních hodnotitelských komisí.
Zástupci hospodářských a sociálních partnerů jsou rovněž členy Monitorovacího výboru
OPPI, který byl ustanoven ještě před schválením operačního programu.
Monitorovací výbor OPPI byl zřízen v únoru 2007 opatřením ministra průmyslu a obchodu, v
souladu s Nařízením (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a
Fondu soudržnosti. Předseda Monitorovacího výboru, stejně jako místopředseda a členové
výboru jsou jmenováni ministrem průmyslu a obchodu. Při jejich jmenování je uplatňován
princip partnerství a princip rovných příležitostí mezi muži a ženami.
Členy MV OPPI s hlasovacím právem jsou vedle zástupců ŘO OPPI a odborných útvarů
MPO zástupci Národního rámce politiky soudržnosti (MMR jakožto koordinačního
a metodického orgánu odpovědného za řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti v
ČR v letech 2007 – 2013), Platebního a certifikačního orgánu (MF), zástupci řídicích orgánů
sektorových a regionálních operačních programů majících vazbu na OPPI, tj. ŘO Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV), ŘO Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a ŘO Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT), ŘO
Operačního programu Životní prostředí (MŽP), ŘO PRV (MZe) a zástupci Regionálních rad
regionů soudržnosti NUTS II jakožto Řídicích orgánů Regionálních operačních programů.
Vzhledem k zaměření OPPI na oblast VaV a inovací jsou členy MV OPPI rovněž zástupci
vědeckých institucí (Rada pro výzkum a vývoj, Rada vysokých škol) a dále zástupci
profesních a oborových svazů a dalších relevantních sociálních a hospodářských partnerů
(Svaz průmyslu a dopravy, Českomoravská konfederace odborových svazů, Hospodářská
komora, Asociace nestátních neziskových organizací, Asociace podnikatelek a manažerek,
Svaz měst a obcí, Potravinářská komora, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů).